รับแปลเอกสาร 3 ภาษา (เกาหลี – ไทย – อังกฤษ)

รับแปลเอกสาร 3 ภาษา (เกาหลี – ไทย – อังกฤษ)

รับจ้างแปลงาน เกาหลี-ไทย / ไทย-เกาหลี

รับแปลภาษา

 

เกาหลี – ไทย หรือ  ไทย – เกาหลี

ไทย – อังกฤษ หรือ อังกฤษ – ไทย

เกาหลี – อังกฤษ หรือ อังกฤษ – เกาหลี

 

เอกสารที่รับแปล

 

บทความทุกประเภท

รูปถ่ายข้อความต่างๆ

คลิปเสียง

 

รับจ้างแปลงาน เกาหลี-ไทย / ไทย-เกาหลี

เงื่อนไขการคิดค่าบริการ

 

 

บทความ, ข้อความในรูปถ่าย, คลิปเสียง จะถูกนำมาตีพิมพ์ด้วยขนาดตัวอักษร

Times New Roman 16 พอยส์ ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1.5 ใน Microsoft Word และคิดค่าบริการดังนี้

 

รับจ้างแปลงาน เกาหลี-ไทย / ไทย-เกาหลี

 

 

ค่าบริการการแปล

 

หากสั้นกว่า 1 หน้ากระดาษ A4 (22 บรรทัด) ค่าบริการ : บรรทัดละ 1,000 วอน หรือ 29 บาท/บรรทัด

หากบทความเต็มหน้ากระดาษ A4 คิดค่าบริการ : แผ่นล่ะ 10,000 – 15,000 วอน หรือ 290 – 442 บาท  **ตามความยากง่ายของเนื้อหา**

ในกรณีที่ไม่ถึงบรรทัดนับเป็นคำ คำละ 0.029 วอน หรือ 1 บาท 

ทางเราจะแจ้งให้ทราบค่าบริการก่อนทำการตกลงรับงานแปล

 

รับแปลภาษา เกาหลี-ไทย, ไทย - เกาหลี

 

ค่าบริการแปลเป็นคลิปเสียง : นาทีละ 5,000 วอน หรือ 150 บาท

กรณีน้อยกว่านาทีคิดคำโดยใช้หลักการเดียวกับการแปลข้อความ โดยคำพูดจะถูกบันทึกลงในกระดาษด้วยเงื่อนไขเดียวกับการแปลบทความและคิดเป็นคำ คำละ 0.029 วอน หรือ 1 บาท

**รับประกันการแปลโดยผู้ตรวจทานชาวเกาหลี และ นักแปล ป.โท จาก ม.มหิดล**

 

แอดไลน์ติดต่องานแปล

รับแปลงาน เกาหลี-ไทย, ไทย-เกาหลี