เข้าเกาหลีโดยไม่ต้องกักตัวทำยังไง?

 

ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามกำหนดสามารถสมัครเอกสารละเว้นการกักตัวผ่านอีเมล์สถานทูตฯ ก่อนการเดินทางอย่างต่ำ 5 วันทำการ และผู้สมัครจำเป็นต้องเข้ามาติดต่อที่สถานทูตฯ เพื่อรับเอกสารหลังจากได้รับการอนุมัติ โดยข้อกำหนดและขั้นตอนการสมัครเอกสารละเว้นการกักตัวในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามกำหนดสามารถตรวจสอบได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

1. ข้อกำหนดการละเว้นการกักตัวสำหรับที่ได้รับวัคซีนครบตามที่กำหนด (เริ่มดำเนินการ 1 ก.ค. 64)

วัคซีนที่ได้รับการรับรอง: Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac ※ สามารถสมัครละเว้นการกักตัวได้ หลังจากได้รับวัคซีนครบตามที่กำหนดไปแล้ว 14 วัน

▶ 1.1 จุดประสงค์เพื่อธุรกิจ: สมัครผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศเกาหลี ▶ 1.2 จุดประสงค์ทางการศึกษาและสาธารณประโยชน์: สมัครผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศเกาหลี ▶ 1.3 จุดประสงค์ทางด้านมนุษยธรรม เช่น การเข้าร่วมพิธีศพ (ไม่เกิน 14 วัน) เยี่ยมคู่สมรส เยี่ยมเยียนครอบครัวสายตรง: สมัครผ่านสถานทูตฯ

2. รายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับการละเว้นการกักตัว

▶ ระยะเวลาละเว้นการกักตัว: 14 วัน ▶ อายุการใช้งานเอกสารละเว้นการกักตัว: 1 เดือน นับจากวันออกเอกสาร (เอกสารสามารถใช้ละเว้นการกักตัวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถใช้เอกสารซ้ำได้) ▶ สามารถสมัครได้เฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามกำหนดในประเทศที่พำนักเท่านั้น และสามารถสมัครได้หลังจากรับวัคซีนครบตามกำหนดไปแล้ว 14 วัน ▶ ยกเว้นการออกเอกสารสำหรับประเทศที่มีการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เช่น South Africa, Brazil, India (ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

3. รายละเอียดการสมัครกลุ่มเป้าหมาย

▶ ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามกำหนดไปแล้ว 14 วัน ขึ้นไป และมีความประสงค์ในการเดินทางไปยังประเทศเกาหลีด้วยจุดประสงค์เพื่อธุรกิจ / จุดประสงค์ทางการศึกษาและสาธารณประโยชน์ / จุดประสงค์ทางด้านมนุษยธรรม※ ขอบเขตของครอบครัวสายตรง: ครอบครัวสายตรง(บิดา-มารดา-บุตร)ของตนหรือคู่สมรส (รวมถึงกรณีแต่งงานใหม่) ลูกหลานสายตรง (รวมถึงลูกเขยหรือลูกสะใภ้) ไม่รวมถึงพี่น้อง

▶เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ที่เดินทางพร้อมกับผู้ที่ได้รับการละเว้นการกักตัว (ทว่า เด็กอายุระหว่าง 6 ปีขึ้นไป ถึง 18 ปีที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ไม่สามารถสมัครได้) วิธีสมัคร

▶ สมัครผ่านอีเมล์ (cth19@mofa.go.kr) และรับเอกสารที่สถานทูตฯ หลังจากการอนุมัติ ※ ผู้สมัครจำเป็นต้องตั้งหัวข้ออีเมล์ “Quarantine Exemption Application_ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร (ภาษาอังกฤษ)_วันที่เดินทางเข้า” เช่น Quarantine Exemption Application_SOMCHAI JAIDEE_10 JUL21※ ผู้สมัครจำเป็นต้องสแกนและส่งเอกสารสมัครทั้งหมดในไฟล์แนบเดียว (PDF)วิธีรับเอกสาร

▶ ตรวจสอบวันเวลารับเอกสารผ่านทางอีเมล์ตอบกลับ และมาติดต่อตามวันเวลาที่กำหนด (วันที่มารับเอกสารจำเป็นต้องนำวัคซีนพาสปอร์ตตัวจริงมาด้วย) ระยะเวลาดำเนินการ ▶ จุดประสงค์เพื่อธุรกิจ / จุดประสงค์ทางมนุษยธรรม (เยี่ยมเยียนครอบครัวสายตรง): 5 วันทำการ ▶ จุดประสงค์ทางมนุษยธรรม (เข้าร่วมพิธีศพ): รับเอกสารได้ภายในวันสมัคร หรือ 1 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับกำหนดการเดินทาง) วันเริ่มดำเนินการ: 1 กรกฎาคม 2021 เป็นต้นไป

การออกเอกสารละเว้นการกักตัว:
▶ ผู้เดินทางจะได้รับเอกสารละเว้นการกักตัว ทั้งหมด 4 ฉบับ (1.เก็บไว้กับตนเอง 2.ยื่นที่จุดกักกันโรค 3.ยื่นที่จุดพิจารณาเข้าประเทศ (ต.ม.) 4.ยื่นที่สถานที่กักตัวชั่วคราว

4. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง)
เอกสารสำหรับผู้สมัครทุกประเภท

▲ 1. หนังสือเดินทาง (ในกรณีบุคคลต่างชาติจะรวมถึงวันหมดอายุของวีซ่า) ▲ 2. วัคซีนพาสปอร์ต (ขอเอกสารได้จากกรมควบคุมโรค) *สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 02-521-1668, 02-951-1170-79 ต่อ 3430, 02-590-3232, 02-590-3234-35 ▲ 3. ใบรับรองการฉีดวัคซีน (ได้รับจากสถานพยาบาลหลังจากการฉีดวัคซีน) ▲ 4. แบบฟอร์มสมัครละเว้นการกักตัว, Quarantine Exemption Consent form, Pledge form ▲ 5. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เดินทางด้วยจุดประสงค์ทางมนุษยธรรม (เยี่ยมเยียนครอบครัวสายตรง)
▲ บุคคลสัญชาติเกาหลี: ยื่นเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนครอบครัว(가족관계증명서), สำเนาทะเบียนบ้าน (주민등록등본) หรือเอกสารอื่น ๆ ที่สามารถยืนยันความสัมพันธ์ได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ▲ บุคคลต่างชาติ: ยื่นเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนครอบครัว หรืออื่น ๆ (เอกสารจำเป็นต้องรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ) และยื่นเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศเกาหลี เช่น บัตรต่างด้าว (Alien Registration Card), Certificate of Alien Registration, Certificate of Domestic Residence Report หรืออื่น ๆ※ เอกสารมีอายุการใช้งานไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันออกเอกสาร ※ ในกรณีสมัครการละเว้นการกักตัวพร้อมเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี หากบุคคลในครอบครัวยื่นเอกสารยืนยันความสัมพันธ์มาแล้ว ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารซ้ำ
เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เดินทางด้วยจุดประสงค์ทางมนุษยธรรม (เข้าร่วมพิธีศพ)
▲ ทะเบียนครอบครัว ▲ บุคคลต่างชาติ: ยื่นเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนครอบครัว หรืออื่น ๆ (เอกสารจำเป็นต้องรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ) ▲ มรณบัตร (ออกโดยโรงพยาบาลภายในประเทศเกาหลี) เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เดินทางด้วยจุดประสงค์เพื่อธุรกิจ หรือทางการศึกษาและสาธารณประโยชน์ ▲ เอกสารยืนยันสถานที่พำนักภายในประเทศเกาหลี เช่น หลักฐานการจองโรงแรม สำเนาทะเบียนบ้าน (주민등록등본) หรืออื่น ๆ ▲ ในกรณียื่นเอกสารปลอมหรือปลอมแปลงเอกสาร ถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายอาญา มาตรา137 มาตรา231 มาตรา 234 และละเมิดกฎหมายการป้องกันโรคติดต่อ มาตรา42 มาตรา47 มาตรา49 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10 ล้านวอน และละเมิดกฎหมายควบคุมคนเข้าเมือง

ในกรณีผู้เดินทางไม่ยื่นผลตรวจ COVID-19 แบบ PCR ที่มีผลเป็นลบ
▲ บุคคลต่างชาติ: ปฏิเสธการเข้าเมือง ▲ บุคคลสัญชาติเกาหลี: กักตัวในสถานที่กักตัวชั่วคราวระหว่างรอผลตรวจ และย้ายไปยังสถานที่กักตัวที่รัฐบาลกำหนด (ผู้เดินทางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง) ในกรณีผู้เดินทางไม่ยื่นผลตรวจ COVID-19 แบบ PCR ที่มีผลเป็นลบหลังเข้าประเทศ 6-7 วัน ▲ ยกเลิกการละเว้นการกักตัว ผู้เดินทางจำเป็นต้องติดตั้ง Self-diagnosis app หลังจากเดินทางเข้าประเทศ

ข้อมูลอาจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาด COVID-19 ภายในประเทศได้

ขอบคุณที่มาจาก : แหล่งข่าว