ต่อวีซ่าอัตโนมัติ ให้ต่างชาติ 90,000 คน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม กระทรวงยุติธรรมเผยถึงการขยายเวลาการเข้าพักของชาวต่างชาติที่ลงทะเบียน 90,000 คน ออกไปอีก 3 เดือนนับจากวันนี้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19

ภายใต้การดำเนินการของกระทรวงยุติธรรม ชาวต่างชาติที่ลงทะเบียนซึ่งพำนักอยู่อย่างถูกกฎหมาย ณ วันที่ 9 กรกฎาคม (วันหมดอายุของวีซ่า: 19 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน) สามารถขยายเวลาพำนักได้อีก 3 เดือนนับจากวันหมดอายุของวีซ่า

ต่อวีซ่าอัตโนมัติ

อย่างไรก็ตาม ชาวต่างชาติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาการขยายเวลาพำนัก ชาวต่างชาติที่ไม่ทราบที่อยู่ ชาวต่างชาติที่ผิดกฎหมาย ชาวต่างชาติที่ค้างชำระค่าประกันสุขภาพและภาษี และชาวต่างชาติที่ถูกลงโทษทางอาญาก่อนและหลังใบอนุญาตพำนักจะไม่ได้รับการยกเว้นจากการขยายระยะเวลาพำนักครั้งนี้

ทั้งนี้ทั้งนั้นการขยายเวลาพำนักอัตโนมัตินี้จะไม่รวม E-9, E-10, H-2 และ G-1 ที่ขยายเวลาได้ยากภายใต้กฎหมาย

ต่อวีซ่าอัตโนมัติ

เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมกล่าว
“บริการต่อวีซ่ามีสัดส่วนมากกว่า 20% ของข้าราชการพลเรือนต่างชาติ การขยายอำนาจจะช่วยลดจำนวนชาวต่างชาติที่มาเยือนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศอย่างมาก และจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อโดยการลดการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ”

หากท่านต้องการเช็คว่าจะขยายการเข้าพักได้หรือไม่สามารถเข้าไปยืนยันได้ที่เว็บไซต์ HiKorea