แนะนำตั้งศูนย์บริการชาวต่างชาติตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ชนบท

เพื่อเป็นการดึงดูดชาวต่างชาติให้เข้ามายังพื้นที่ชนบทที่มีจำนวนประชากรลดลงนั้น มีบางคำแนะนำแนะว่าควรจัดให้มี “บริการการย้ายถิ่นฐานแบบกำหนดเองได้” ให้สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าพัก อาทิเช่น กลุ่มแรงงานต่างชาติ กลุ่มหญิงย้ายถิ่นฐานหลังแต่งงาน หรือแม้แต่กลุ่มนักศึกษาต่างชาติ

ต่างชาติตั้งถิ่นฐาน

ลิมดงจิน (임동진 교수) ศาสตราจารย์ด้านการบริหารรัฐกิจจากมหาวิทยาลัยซ็อนชุงฮยาง (순천향대학교) ประกาศผลการสำรวจต่างชาติ 360 คนจากต่างชาติทั้งหมด 4,130 คนในเมืองนนซาน, ชุงช็องนัมโดเมื่อปลายปีที่แล้วไว้ดังนี้

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม ศาสตราจารย์ลิม (임동진 교수) เผยว่า “เรากำลังพยายามแก้ปัญหาอัตราการเกิดที่ต่ำและมีแต่ประชากรสูงอายุภายในประเทศทั้งที่เป็นประเทศที่มีรายได้สูง จนต้องเปิดรับผู้อพยพเข้ามาในประเทศ แต่ทั้งนี้ก็มีผู้อพยพหลายชีวิตเลือกที่จะอาศัยอยู่รอบเมืองอย่างหนาแน่น”

“มีแนวโน้มจากการวิจัยเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับวิธีการตั้งถิ่นฐานของผู้อพยพในพื้นที่นอกเมืองที่เริ่มจะมีปัญหาร้ายแรงขึ้น”

ต่างชาติตั้งถิ่นฐาน

นนซานเป็นหนึ่งใน 89 พื้นที่ๆเป็น “พื้นที่ที่จำนวนประชากรลดลง” จากการสำรวจทั่วประเทศที่เพิ่งมีการสำรวจไปโดยกระทรวงการบริหารราชการและความมั่นคง

จากการสำรวจพบว่า บริการที่จำเป็นที่สุดสำหรับการตั้งถิ่นฐานของแรงงานต่างชาติก็คือ “การออกมาให้คำปรึกษาเรื่องที่อยู่อาศัยและการใช้ชีวิต (46.1%)”

ผู้อพยพที่ย้ายถิ่นฐานหลังแต่งงานตอบว่า “จำเป็นต้องมีการให้การศึกษาและการสนับสนุนด้านภาษาเกาหลี (37.1%)” และนักเรียนต่างชาติตอบว่า “ควรมีการขยายโปรแกรมเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนเกาหลี (48%)

บริการที่สองที่จำเป็นสำหรับการตั้งถิ่นฐานคือ “การขยายระยะเวลาพำนัก” สำหรับแรงงานต่างชาติ, “นโยบายประสานความขัดแย้งภายในบ้าน”ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่นฐานหลังการแต่งงาน, และ “การเสริมสร้างโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาเกาหลี” ในกลุ่มนักเรียนต่างชาติ

จากผลการสำรวจความพึงพอใจมีการแบ่งระดับความพึงพอใจของต่างชาติเป็น 5 ระดับ พบว่าผู้ร่วมตอบคำถามนั้นมีความพึงพอใจสูงในลำดับการบริการทางการแพทย์ (3.47 คะแนน) พึงพอใจในระบบข้าราชการสถาบันของรัฐ (3.44 คะแนน) และการบริการล่ามและการแปล (3.32 คะแนน)

ต่างชาติตั้งถิ่นฐาน

ผู้ย้ายถิ่นฐานหลังแต่งงานแล้วได้ให้คะแนนสูงสุดด้วยคะแนน 13.18 ในแง่ของความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัย (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) เช่น การคมนาคมขนส่ง สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย รองลงมาคือแรงงานต่างชาติมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่ 11.96 คะแนน และนักศึกษาต่างชาติ 8.04 คะแนน

ศาสตราจารย์ลิมกล่าวว่า “จะเห็นได้ว่าความต้องการในด้านบริการตั้งถิ่นฐานของชาวต่างชาติแตกต่างกันไปตามประเภทของการเข้าพัก เมื่อพิจารณาเรื่องนี้แล้ว จึงสามารถสรุปได้ว่า จำเป็นต้องมีการจัดให้มี ‘บริการแนะนำการย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานแบบกำหนดเอง’ ได้ตามความเหมาะสมกับประเภทของผู้อพยพ “