อัพเดท นโยบายเพื่อผู้ย้ายถิ่น และ ครอบครัวหลากวัฒนธรรมปี 2022

มาตรวจสอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้อพยพและครอบครัวหลากวัฒนธรรมที่จะเปลี่ยนแปลงในปี 2022 หรือ 2565 กัน

นโยบายเพื่อผู้ย้ายถิ่น

1. การเปิดรับสมัครแรงงานตามฤดูกาลตลอดปี

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปีหน้า แรงงานต่างชาติตามฤดูกาลจะสามารถเดินทางเข้ามาทำงานในพื้นที่ชนบทได้ตลอดปี แรงงานต่างชาติที่สามารถจัดจ้างได้ต่อฟาร์มเดิมที 9 คนจะขยายเป็น 12 คน นอกจากนี้ยังสามารถทำสัญญาระยะสั้น เช่น ทำงานเพียงสัปดาห์เดียวได้

นอกจากนี้ ยังได้มีการขยายคุณสมบัติสำหรับการเข้ามาทำงานในฐานะแรงงานตามฤดูกาล ก่อนหน้านี้มีเพียงคุณสมบัติการเข้าพักบางส่วน เช่น F-1 และ C-3-1 เท่านั้นที่สามารถทำงานตามฤดูกาลได้ แต่ในอนาคต แม้แต่นักเรียนต่างชาติ(รวมถึงผู้ฝึกงานด้านภาษา)(D-2), ผู้ถือวีซ่า H-2 (ชาวเกาหลีผลัดถิ่น) และชาวต่างชาติเป็นเลิศทางวัฒนธรรมและศิลปะ (D-1) ก็จะสามารถทำงานในพื้นที่ชนบทเฉกเช่นแรงงานตามฤดูกาลได้

หากแรงงานตามฤดูกาล (E-8) ทำงานอย่างซื่อสัตย์เป็นเวลา 5 ปี พวกเขาจะสามารถได้รับวีซ่าพำนักถาวรแต่ต้องลงหลักปักฐานในพื้นที่ๆ ประชากรลดลง

หน่วยงานด้านการเกษตรได้จัดตั้งหอพัก 10 แห่งสำหรับแรงงานต่างชาติในชนบทและมีการมอบเบี้ยประกันสุขภาพต่อแรงงานต่างชาติ อีกทั้งกระทรวงมหาสมุทรและการประมงก็มีการให้เบี้ยประกันสุขภาพบางส่วนแก่ลูกเรือต่างชาติด้วย

นโยบายเพื่อผู้ย้ายถิ่น

2. การสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กต่างชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนพำนัก

เด็กต่างชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนราษฎร์จะสามารถไปโรงเรียนได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกบังคับให้เดินทางออกนอกประเทศอีกต่อไป

ในช่วงครึ่งแรกของปีหน้า แม้ว่าเจ้าหน้าที่ตามสถานที่ทำงานที่เป็นสถาบันซึ่งเกี่ยวข้องกับเด็กจะไม่สามารถรายงานไปยังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้หากพบว่ามีเด็กที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนราษฎร์อยู่ในสถาบัน เนื่องมีการผ่านร่างแก้ไขกฎหมายคุ้มครองเด็กที่ไม่ขึ้นทะเบียนราษฎร์แล้ว

นอกจากนี้ หากเด็กที่ไม่ได้แจ้งเกิดในเกาหลี จะมีการนำ “ระบบแจ้งเกิด” เพื่อส่งเสริมการพิสูจน์ตัวตนของพวกเขา โดยรัฐจะมีการออก “หมายเลขทะเบียนเกิด” ให้แก่เด็กเหล่านั้น

ซึ่งนี้จะส่งผลให้เด็กต่างชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนราษฎร์สามารถเข้าศึกษาได้จนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเช่นเดียวกับเด็กที่มาจากครอบครัวหลากวัฒนธรรมทั่วไป พวกเขาจะได้รับการสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและการศึกษาภาษาเกาหลี

อีกทั้ง เด็กต่างชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนราษฎร์จะได้รับมาตรการคุ้มครองเด็กเช่นเดียวกับเด็กๆ ทั่วไปในเกาหลี แม้ว่าพวกเขาจะหยุดเรียน พวกเขาก็ยังสามารถเข้ารับการศึกษากศน. ผ่านศูนย์ต่างๆ (학교밖청소년지원센터) ได้

นโยบายเพื่อผู้ย้ายถิ่น

3. การให้คำปรึกษาด้านอาชีพสำหรับเด็กหลากวัฒนธรรม

จากข้อมูลของกระทรวงความเท่าเทียมทางเพศและครอบครัว ศูนย์ครอบครัว 78 ครอบครัวจะได้รับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความขัดแย้งในครอบครัวและข้อกังวลทางวิชาการสำหรับเด็กหลากวัฒนธรรมที่เข้าสู่วัยเรียน และจะให้คำปรึกษาเกี่ยวนอกไปถึงด้านอาชีพและการจ้างงานด้วย

เด็กที่มาจากครอบครัวพหุวัฒนธรรมก่อนวัยเรียนจะได้รับการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน เช่น การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลี เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตในโรงเรียนได้

เพื่อเพิ่มการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมเกาหลี ผู้อพยพจากการสมรสจะได้รับสิทธิ์ว่าจ้างทำงานด้านการศึกษาของนักเรียนระดับอนุบาล, เด็กตามศูนย์รับเลี้ยงเด็ก, และศูนย์สวัสดิการ เป็นเสมือนฑูตวัฒนธรรมที่มีการทำกิจกรรมอันเป็นมิตรกับเด็กเกาหลีและเด็กที่มาจากครอบครัวหลากวัฒนธรรมภายใต้โปรเจค ‘다이음 사업’ ซึ่งจากเดิมมีการว่าจ้างระยะสั้นเพียง 5 เดือน แต่เพื่อเสริมสร้างความแตกต่างแต่ไม่แตกต่างระหว่างเด็กเกาหลีและเด็กต่างชาติให้เห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันได้เช่นปกติ จึงมีการเพิ่มระยะเวลาว่าจ้างเป็น 10 เดือน