กระทรวงยุติธรรมเคาะ “อนุมัติวีซ่าให้บุตรผีน้อย”

ข่าวดี! กระทรวงยุติธรรมให้สถานะการพำนักแก่เด็กที่เกิดในเกาหลี

[1] ระยะเวลายื่นเรื่องสมัคร: 19 เมษายน 2021 ~ 28 กุมภาพันธ์ 2025

[2] เด็กที่มีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์: เด็กที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021 และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดต่อไปนี้ก่อนยื่นเรื่องสมัคร:

ต้องเกิดในเกาหลี

ต้องอาศัยอยู่ในเกาหลีอย่างน้อย 15 ปี

วันที่สมัครต้องเป็นผู้ที่เป็นนักเรียนมัธยมต้นหรือมัธยมปลายหรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายในเกาหลี

หากเด็กจบการศึกษาจากโรงเรียนประถมก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021 แต่ไม่ตรงตามข้อกำหนด 3 ข้อข้างต้น เด็กสามารถยื่นขอการสงเคราะห์ได้หากเด็กมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ข้อภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2025

[3] มาตรการช่วยเหลือเด็ก

เด็กและผู้ปกครองต้องเดินทางไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมกันและยื่นเรื่องสมัคร

หลังจากนั้นจะมีการทำแบบสำรวจเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงว่าจะมีสิทธิที่จะอยู่ตามเงื่อนไขหรือไม่ (ขั้นตรวจสอบ)

* ขั้นตรวจสอบ: จะเป็นการตรวจสอบว่าเด็กมีการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างอยู่ในเกาหลีและมีประวัติการศึกษาจริงหรือไม่

หากเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมต้นหรือมัธยมปลายในเวลาที่สมัคร กระทรวงยุติธรรมจะให้วีซ่า D-4 กับเด็ก

เมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมในช่วงเวลาที่สมัคร หากมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับการศึกษาในต่างประเทศหรือมีคุณสมบัติในการจ้างงานวีซ่าที่จะมอบให้ในการพำนักในเกาหลีจะเปลี่ยนไปตามคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง

หากผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับการศึกษาต่อในต่างประเทศหรือคุณสมบัติการได้รับการจ้างงาน เด็กจะได้รับวีซ่าพำนักชั่วคราว (G-1)

หากมีการถูกไล่ออกหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเด็กผู้นั้นจะไม่สามารถขยายระยะเวลาพำนักต่อได้

[4] มาตรการสำหรับผู้ปกครองเด็ก

ในกรณีของผู้ปกครองที่ไม่มีวีซ่าพำนักตามกฎหมายเดิมทีจะมีกฎให้มีการดำเนินการขับออกนอกประเทศ แต่มาตรการนี้จะช่วยให้ผู้ปกครองได้รับอนุญาตให้อยู่ในเกาหลีต่อจนกว่าเด็กจะจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมหรือบรรลุภาวะเป็นผู้ใหญ่

เมื่อยื่นคำร้องขอบรรเทาทุกข์สำหรับเด็กแล้วผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้ชี้แนะเด็กและผู้ปกครองต้องมีการจ่ายค่าปรับในกรณีที่พำนักโดยไม่มีวีซ่าก่อนหน้านี้ (ค่าปรับ 30% – 100% จะถูกเรียกเก็บขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่อาศัยอยู่)

เมื่อเด็กบรรลุภาวะเป็นผู้ใหญ่แล้ว ผู้ปกครองจะต้องเดินทางออกนอกประเทศโดยสมัครใจ และหากผู้ปกครองไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศและอยู่อย่างไม่มีวีซ่าพำนักอีก จะห้ามมิให้มีการเดินทางกลับเข้ามาใหม่

[5] ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารการสมัครและการสอบถาม

ไปที่เว็บไซต์บริการตรวจคนเข้าเมือง (https://www.immigration.go.kr) และเว็บไซต์ HiKorea (www.hikorea.go.kr)

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

[6] เหตุผลในการจำกัดช่วงอายุในการสมัคร

นั้นไม่ได้มีการพิจารณาใช้มาตรการนี้สำหรับเด็กทุกคนทุกวัยที่เกิดในเกาหลี แต่แผนนี้จะมุ่งเป้าไปที่เด็กที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 สาเหตุก็เพื่อป้องกันผลข้างเคียงที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของเด็ก

* ที่ไม่นับรวมเด็กวัยก่อนจบการศึกษาระดับประถมศึกษาเพราะเด็กในระดับนั้นสามารถเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดและปรับตัวได้ง่ายในภายหลัง

อย่างไรก็ตาม เด็กที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 นั้นจะมีอายุอย่างน้อย 12 ปี ซึ่งดูเหมือนจะไม่เข้าตามเงื่อนไขทั้งหมด แต่หากคิดตามระยะเวลาที่เปิดให้สมัครนั้นยังเหลือเพียงพอจนกว่าเด็กอายุครบ 15 ปี ก็จะถือเป็นการเข้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้อยู่

ขอบคุณที่มา: แหล่งที่มา

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail