อุบัติเหตุในที่ทำงาน

ผีน้อยได้รับอุบัติเหตุในที่ทำงานใครรับผิดชอบ?

พระราชบัญญัติการลงโทษนายจ้างในกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในที่ทำงานซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 มกราคมปีที่แล้ว หลายคนคิดว่านี่เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งเท่านั้น แต่จริงๆ แล้วไม่เป็นเช่นนั้น กฎหมายนี้ใช้กับสถานที่ทำงาน “ทุกที่” ที่มีพนักงานประจำตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

อุบัติเหตุในที่ทำงาน

สน.ข่าว 로톡뉴스 ได้มีการรวบรวมข้อควรรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายนี้ไว้ เพจไทยกุกขอนำเสนอในภาษาไทยโดยย่อดังต่อไปนี้

กฎหมายว่าด้วย หากเกิดกรณีอุบัติเหตุร้ายแรงในอุตสาหกรรมที่จัดจ้างงานแรงงานผิดกฎหมาย นายจ้างนั้นจำเป็นต้องรับผิดชอบ

เพื่อที่จะใช้พระราชบัญญัติการลงโทษนายจ้างในกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในที่ทำงาน บุคคลที่ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจำต้องเป็น ‘พนักงาน/ลูกจ้าง’ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติการลงโทษจากอุบัติเหตุร้ายแรงกำหนดไว้ว่า ลูกจ้างนั่นหมายถึงลูกจ้างภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน และในวงกว้างกว่านั้นมีการนิยามไว้ว่า พนักงาน/ลูกจ้าง นั้นคือ บุคคลที่ได้รับการจัดจ้างในฐานะแรงงานโดยที่ไม่คำนึงถึงรูปแบบของสัญญาจัดจ้าง (มาตรา 2 ฉบับที่ 7)

ถ้าเป็นเช่นนั้นผู้ที่เข้ามาในประเทศโดยผิดกฎหมายหรือผู้ที่พำนักอยู่โดยผิดกฎหมายซึ่งสถานภาพการพำนักหมดอายุไปแล้วยังจะได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติการลงโทษภัยพิบัติร้ายแรงหรือไม่? สรุปคือ “ได้รับความคุ้มครอง”

อุบัติเหตุในที่ทำงาน

ประการแรกที่สามารถสรุปถึงการได้รับความคุ้มครองนั้นคือแม้ว่าคุณจะพำนักอยู่อย่างผิดกฎหมาย คุณก็ยังถูกพิจารณาว่าเป็นลูกจ้างภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน พระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าไม่มีการคุ้มครองผู้อพยพผิดกฎหมาย ซึ่งในทางกลับกันเมื่อเราคำนึงประเภทของงานแล้วจะพบว่า บุคคลผู้ซึ่งได้รับการจัดหางานให้ทำเพื่อจุดประสงค์ด้านการรับค่าจ้างทั้งหมดนั้นถูกกำหนดให้ถือว่าเป็น คนงาน ทั้งสิ้นภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน (มาตรา 2 ข้อ 1)

นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างของศาลฎีกาที่ให้การสนับสนุนตรรกะเรื่องนี้เมื่อปี 2018 ศาลฎีกาได้ยอมรับว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ยอย่างผิดกฎหมายที่ได้รับบาดเจ็บขณะพยายามที่จะหลบเลี่ยงการปราบปรามของเจ้าหน้าที่และนั่นแสดงให้เห็นว่า พวกเขาเป็นคนงานในที่นั่นจริง (เพียงแต่ไม่มีวีซ่าพำนักอย่างถูกต้อง) และยังมีอีกกรณี เมื่อปี 2015 มีกฎออกมาว่า “คนต่างด้าวที่อาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมายสามารถก่อตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงานในฐานะคนงานได้” และผู้ที่หาเลี้ยงชีพด้วยการทำงานถือว่าเป็นคนงานทั้งสิ้น และตามหลักการที่ว่านี้แล้ว พวกเขาถือว่าเป็นคนงานแม้จะอาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมายหรือย้ายถิ่นที่อยู่ก็ตามแต่

อุบัติเหตุในที่ทำงาน

ประการที่สอง พระราชบัญญัติการลงโทษจากอุบัติเหตุร้ายแรงมีผลบังคับใช้กับสถานที่ทำงานทั้งหมดที่มีพนักงานประจำตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ในกระบวนการนี้ การพักอาศัยอย่างผิดกฎหมายไม่ส่งผลต่อการตัดสินด้านมีหรือไม่มีพนักงานประจำ ทั้งนี้เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาบังคับใช้พระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานกำหนดว่า ‘พนักงานที่ทำงานทุกคน (ไม่คำนึงถึงประเภทของการจ้างงาน) ถือว่าเป็นคนงานในที่ทำงานที่เกี่ยวข้องและรวมอยู่ในการคำนวณจำนวนพนักงานประจำ’

ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวไว้ข้างต้นจึงได้ข้อสรุปว่า ถึงแม้จะเป็นแรงงานต่างชาติที่อาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมายก็ยังได้รับการคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติการลงโทษนายจ้างในกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในที่ทำงาน

ขอบคุณที่มา: แหล่งข่าว